Statut

Statut Stowarzyszenia pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Pacjentów Z Hiperlipidemią Rodzinną zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Gdańsku.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 3

1. Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

§5

1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Wszystkie ogniwa Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
1. Chorych na hipercholesterolemię rodzinną i inne typy rodzinnych hiperlipidemii
2. Członków rodzin osób chorych na w/w choroby.
3. Osoby pracujące na rzecz chorego.
4. Osoby uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy stanu zdrowia i profilaktyki miażdżycy u pacjentów z rodzinnymi hiperlipidemiami.

Szczególny nacisk w swojej pracy Stowarzyszenie pragnie położyć na:
1. Opiekę i pomoc ludziom chorym na rodzinne hiperlipidemie.
2. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, władz terenowych, samorządowych, organów samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, uczelni i innych organizacji.
3. Poprawę prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na hiperlipidemie rodzinne w państwie i społeczeństwie.
4. Integracja środowiska ludzi chorych.
5. Szerzenie informacji na temat hiperlipidemii jako istotnego czynnika ryzyka miażdżycy oraz choroby wieńcowej.
6. Poprawę stanu świadomości i kultury zdrowotnej społeczeństwa oraz rozbudzanie orientacji prozdrowotnej.
7. Działania na rzecz praw pacjentów z hiperlipidemiami rodzinnymi jako grupy o szczególnym ryzyku choroby wieńcowej.
8. Rozpoznawanie i eliminowanie narażenia osób i grup społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem osób z hiperlipidemiami rodzinnymi) na czynniki ryzyka miażdżycy celem uzyskania spadku wskaźników zapadalności i umieralności na choroby układu krążenia przy zastosowaniu metod prewencji pierwotnej i wtórnej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inspirowanie korzystnych dla pacjentów zmian w systemie prawnym.
2. Oddziaływanie i udział w tworzeniu ośrodków diagnostyki i poradnictwa lipidowego.
3. Udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa.
5. Organizowanie silnych, zintegrowanych środowisk lokalnych prowadzących działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne.
6. Utrzymywanie stałych kontaktów z naczelnymi organami władzy i administracji państwowej, przedstawicielami firm farmaceutycznych i innych mogących się przyczynić do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami medycznymi, samorządem terytorialnym, instytucjami państwowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
8. Wspieranie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej wśród społeczeństwa w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia i zwalczania czynników ryzyka choroby wieńcowej.
9. Stałą współpracę ze środkami masowego przekazu celem promocji programu prewencji miażdżycy oraz nagłaśniania problemu hiperlipidemii rodzinnych.
10. Kontakty z przedstawicielami władz różnych szczebli mające na celu uwidocznienie istoty problemu rodzinnych hiperlipidemii, a także pozyskiwanie dodatkowych uprawnień dla tej grupy pacjentów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebrane Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny i honorowy Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
4. Uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne płacenie składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia przez Zarząd z list członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
d) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

§16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje materialne wsparcie działań Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd.

§ 17

1. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
b) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.
2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi uczestniczą w pracach Stowarzyszenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 19

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się co 4 lata, sprawozdawcze – raz do roku, w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 10 członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminu działania Stowarzyszenia, regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia

§ 23

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje je na zewnętrz, i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa, vice-prezesa i skarbnika.
4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, Zarząd ma prawo przyjąć na jego miejsce nowego członka. W trakcie kadencji liczba tak powołanych członków Zarządu nie może przekraczać 1/3 jego składu. W przypadku rezygnacji większej liczby członków Zarządu, w celu wyboru nowych należy zwołać Walne Zebranie Członków.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Ustalanie budżetów i preliminarzy.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
6. Utrzymywanie kontaktów ze sponsorami.
7. Uchwalanie pozostałych regulaminów, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego.
9. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
12. Prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia.
13. Organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
14. Zatrudnianie niezbędnych pracowników płatnych.
15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
16. Utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
4. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji, Komisja ma prawo dokooptować na jego miejsce nowego członka. W trakcie kadencji liczba tak powołanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 jej składu. W przypadku rezygnacji większej liczby członków Komisji, w celu wyboru nowych należy zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
4.Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie.
2. Dochody z majątku.
3. Darowizny, zapisy i spadki.
4. Wpływy z działalności statutowej.
5. Ofiarność publiczna.
6. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 30

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

Rozdział VI

§ 31

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad polowy członków nie obowiązuje. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

§ 32

Statut Stowarzyszenia został uchwalony podczas Zebrania Założycielskiego, które odbyło się dnia 9 marca 1999 roku. W Zebraniu udział brali członkowie założyciele Stowarzyszenia według załączonej Listy Założycieli. Założyciele wybrali Komitet Założycielski w składzie Piotr Drewla, Maria Kłosowska, Janina Kwidzińska.